Verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden : andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 1% per maand tot volledige betaling. Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 15% met een minimum van 50,00 Euro als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

3. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen de acht dagen aan ons gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

4. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax. 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op de keerzijde vermeld.

5. De klant wordt verondersteld die verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Verzend -en leveringsbeleid

1. De bestelde bloemen worden bezorgd op de begrafenisdienst op voorwaarde dat de bestelling minstens 24u voor het leveringsmoment geplaatst is.

2. De levering van de bloemen wordt door de bloemist verzorgd. Een teruggave van de bestelde bloemen is niet mogelijk.