Privacybeleid

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon (hierna de “gebruiker”) die de website “http://www.begrafenissenstockman.be“ (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN toestaat om u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dit ook daadwerkelijk gebeurt. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en u als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Verordening en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere gebruiker van de website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens.

2. Soorten persoonsgegevens

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Emailadres
 • Adres
 • IP-adres
 • Cookies
 • Alle persoonsgegevens vervat in vrije velden van het formulieren
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo zal BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN , bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

 

3. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

3.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen, of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

3.2. VERWERKER(S)

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.
Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN :

 • Hostingproviders
 • Cloudproviders

 

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De uitvoering van een overeenkomst met BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN (incl. de opvolging daarvan)
 • Follow-up van commerciële gebeurtenissen
 • Afhandeling van klachten
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur en – desgevallend – op grond van uw expliciete goedkeuring
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Het beantwoorden van vragen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Statistische doeleinden
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

 

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals in kader van database management en hosting, in kader van debiteurenbeheer, voor het leveren van diensten aan BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, externe IT-consultants, datacenter, en externe dienstverleners.
Indien het noodzakelijk is dat BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN .
 • Wanneer BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen. Indien BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van de gebruiker gevestigd.

 

6. Hoelang bewaren we uw data?

Uw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien u geldig uw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

 

7. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Deze zijn nodig om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij derde partij zoals een extern bedrijf verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de website. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

8. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dien u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief aan Bvba Begrafenissen Stockman, Oudenaardsesteenweg 34, 8500 Kortrijk of via e-mail aan info@begrafenissenstockman.be.

 

9. Wijzigbaarheid van het privacybeleid

BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN heeft het recht om dit privacy beleid te veranderen indien dat nodig zou zijn. U kijkt deze nota dan ook best regelmatig na op wijzigingen.

 

10. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BVBA BEGRAFENISSEN STOCKMAN uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Bvba Begrafenissen Stockman
Oudenaardsesteenweg 34
8500 Kortrijk

Tel. +32 (0)56 210539
info@begrafenissenstockman.be